Podle Eurostatu v roce 2020 80 % dospělé populace EU uvedlo, že denně používá internet (na Islandu více než 90 % dospělých). Praha (Česká republika) patří k regionům s nejvyšším podílem denních uživatelů internetu v roce 2020.

Informační a komunikační technologie jsou cenným nástrojem pro rozvoj naší společnosti, jejich špatné používání však může vést k diskriminaci a vyloučení:

-Studie "Jak častá je kyberšikana mezi dospělými? Exploring Gender, Ethnic, and Age Differences in the Prevalence of Cyberbullying" ukazuje, že kyberšikanu zažilo 24 % dospělých (26-35 let), 15,1 % (36-45 let), 13 % (46-55 let) a 6,5 % (66+ let). 83 % mladých dospělých se domnívá, že sociální sítě nedělají dost pro prevenci kyberšikany (průzkum DoSomething.org).
-Haukur Gudmundsson, stálý tajemník islandského ministerstva spravedlnosti, uvádí: "Nenávistné projevy lze na Islandu snadno najít na webových stránkách a sociálních sítích." O České republice Poradní výbor pro Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin uvádí, že úřady musí zintenzivnit své úsilí v boji proti stereotypům a předsudkům vůči menšinovým skupinám, které jsou nejvíce vystaveny nenávistným projevům".
-Na Islandu bylo 35 % žen vystavených domácímu násilí imigrantkami (Womens's Shelter, 2018)". Ministerstvo vnitra ve Španělsku zaznamenalo v letech 2017 a 2018 shodně 1419 a 1598 trestných činů z nenávisti. Kyberšikana, nenávistné projevy a trestné činy z nenávisti jsou v naší společnosti odpuzující viditelné činy. Dospělé komunity si však nejsou vědomy původu, který k tomu vede: Digitální rány.

Digitální rány jsou v našich komunitách dospělých normalizovaným jevem, který ohrožuje jejich bezpečnost, duševní zdraví a pohodu. Nedostatečné schopnosti dospělých v oblasti správného a etického používání informačních a komunikačních technologií, stejně jako nedostatečné povědomí o digitální

Rány následky, jsou některé naléhavé potřeby je třeba řešit. Digitální rány představují nebezpečí pro soudržnost demokratické společnosti, ochranu lidských práv a právního státu.

Jsou hrozbou pro demokratické hodnoty, sociální stabilitu a mír. V tomto smyslu jsou digitální rány extrémní formou netolerance a vyloučení, které mohou vést k fyzickému násilí a trestné činnosti.
"Digitální kompetence jsou jednou z 8 klíčových kompetencí, které jsou pro jednotlivce ve znalostní společnosti zásadní. Je také klíčová pro to, aby všichni rozuměli tomu, jak být v bezpečí online." Evropská komise (EK).

Výsledky projektů

Školitelé dospělých a dospělí účastníci vzdělávání tak budou moci využít inovativní metodiku, která se zabývá normalizovaným jevem, jemuž se v dnešní době v naší společnosti věnuje jen malá pozornost. Snadný přístup k metodice prostřednictvím interaktivní knihy, diseminačních aktivit a školicích služeb poskytne komunitám dospělých schopnosti a připravenost identifikovat, předcházet, zasahovat a čelit digitálním zraněním.

Na druhou stranu trenéři dospělých zvýší kvalitu své každodenní práce, protože budou schopni bojovat s
mylnými představami/dezinformacemi, které tvoří základ Digitálních ran. Školitelé dospělých budou schopni řešit Digitální rány, což neznamená omezování nebo zakazování svobody projevu. Znamená to zamezit jim a zabránit tomu, aby přerostly v něco nebezpečnějšího, zejména v podněcování k diskriminaci, nepřátelství a násilí. Budou uznáváni jako dobrá reference při posilování zdravého digitálního prostředí.

  1. Školitelé dospělých a dospělí účastníci vzdělávání budou schopni účastnit se online na základě etických zásad. Díky tomu se stanou referencí pro správné používání digitálních médií. Očekáváme, že ostatní uživatelé se z jejich příkladu poučí. Je zřejmé, že omezení digitálních ran přispěje k podpoře inkluze a rozmanitosti v digitálním světě. Příslušníci znevýhodněných sociálních skupin se budou moci rovnoprávněji zapojit do digitální společnosti bez stereotypů.