Věk "mládí" je pro mnohé zajímavým obdobím, ale protože je plný změn a výzev, může být spouštěčem úzkosti, obav a neklidu. Odhaduje se například, že 4 % osob ve věku 15-24 let si uvědomují, že mohou trpět chronickou depresí, zatímco 14 % evropské mládeže ve věku 18-24 let pociťuje odcizení nebo úzkost. Depresí trpí častěji ženy (Eurofound). Bohužel mladí lidé někdy nerozpoznají, co se děje, kde hledat pomoc nebo jim to připadá trapné, takže tyto emocionální zátěže mohou vést k hlubším duševním procesům, depresi nebo dokonce k sebevraždě. Podle WHO je sebevražda druhou příčinou úmrtí, a to ve věkové skupině 15-29 let. Proto se tato strategická aliance (tvořená organizacemi Petrklíč Help, CWP a Permacultura Cantabria) rozhodla zabývat se tímto tématem v rámci projektu "Ochrana duševního zdraví mládeže" a přispět ke snížení tohoto problému.

O PROJEKTU

Věk "mládí" je pro mnohé zajímavým obdobím, ale protože je plný změn a výzev, může být spouštěčem úzkosti, obav a neklidu. Odhaduje se například, že 4 % osob ve věku 15-24 let si uvědomují, že mohou trpět chronickou depresí, zatímco 14 % evropské mládeže ve věku 18-24 let pociťuje odcizení nebo úzkost. Depresí trpí častěji ženy (Eurofound). Bohužel mladí lidé někdy nerozpoznají, co se děje, kde hledat pomoc nebo jim to připadá trapné, takže tyto emocionální zátěže mohou vést k hlubším duševním procesům, depresi nebo dokonce k sebevraždě. Podle WHO je sebevražda druhou příčinou úmrtí, a to ve věkové skupině 15-29 let.

Proto se tato strategická aliance (tvořená organizacemi Petrklíč Help, CWP a Permacultura Cantabria) rozhodla zabývat se tímto tématem v rámci projektu "Ochrana duševního zdraví mládeže" a přispět ke snížení tohoto problému.

Projekt se snaží shromáždit nástroje pro identifikaci problémů duševního zdraví mládeže s ohledem na socioekonomické a kulturní faktory a na druhé straně usiluje o jejich prevenci tím, že se učí, jak navrhovat prostory a aktivity založené na 8 hlavních pilířích, které jsou považovány za příznivé pro zdravé duševní zdraví a vztahy.

Tyto pilíře vytvářejí sérii zdravých návyků, které pomáhají předcházet emočním problémům a jsou tématy zájmu mládeže:
– Dobré vztahy
– Sebehodnota
– Péče a řízení emocí
– Prevence závislostí
– Aktivní účast v EU a společenských aktivitách
− Zdravý sport a spolupráce
– Tradiční kultura (tradiční tance jako kulturní dědictví)
– Dospělost (od mládí do dospělosti)

Cíle projektu jsou:
– Vytvořit prostory pro výměnu znalostí a osvědčených postupů, které přinášejí řešení problému deprese u mládeže.

V rámci projektu byly naplánovány dvě participativní návštěvy v zemích Petrklíč Help (Česká republika) a CWP (Velká Británie) s cílem seznámit se se situací v jednotlivých zemích a s jejich osvědčenými postupy pro řešení tohoto problému. Na těchto návštěvách budou spolupracovat přidružené organizace.

- Poskytnout pracovníkům s mládeží a účastníkům nástroje pro vytváření zdravého prostoru pro spolupráci.

Proto se ve Španělsku uskuteční osmidenní kurz vedený organizací Permacultura Cantabria, jehož cílem je sloučit nástroje pro identifikaci a prevenci deprese u mladých lidí. Díky tomu budou pracovníci s mládeží a mladí vedoucí lépe vyškoleni.

- Podporovat šíření projektu a jeho výsledků s cílem rozšířit jeho dopad.

Byla naplánována vyčerpávající strategie šíření informací, která byla rozdělena do několika fází (před kurzem, v jeho průběhu a po jeho skončení) a úkolů. Také interní semináře budou replikovány v každém subjektu pro různé relevantní cíle, čímž se rozšíří udržitelnost a dopad projektu.

Všichni účastníci všech aktivit projektu jsou členy zapojených subjektů (pracovníci s mládeží nebo vedoucí mládeže), kteří splní požadovaná kritéria a budou se aktivit účastnit. Koordinátory projektu a šíření informací budou 2 pracovníci s mládeží, kteří se budou účastnit všech nadnárodních aktivit včetně nadnárodních setkání (ve Španělsku a v České republice).

Čtyři pracovníci s mládeží z každé organizace se zúčastní dvou účastnických návštěv (Česká republika a Spojené království) a kurzu ve Španělsku, zatímco 4 mladí vedoucí z každého subjektu se zúčastní kurzu. Jak pracovníci s mládeží, tak vedoucí budou mít na starosti přípravu a realizaci interních workshopů, a to v každém subjektu.

Všichni budou svou aktivní účastí podporovat strategii šíření informací a správný vývoj projektu a jeho aktivit.

Během projektových aktivit bude metodika flexibilní a participativní, s praktickými a teoretickými lekcemi.

Cílem projektu je vyvinout metodiku neformálního vzdělávání pro pracovníky s mládeží nebo pedagogy, aby ji mohli replikovat a přizpůsobit svým skupinám podle jejich podmínek,

ve svých regionech. Díky tomu budou výsledky tohoto projektu dlouhodobě udržitelné a budou mít větší dopad.

Impact:
Pracovníci s mládeží získají nástroje k vytváření zdravého prostoru, k prevenci emocionálních rizik nebo izolace; rozpoznají socioekonomické a kulturní faktory; přispějí k odstranění tabu při vyhledávání pomoci; zlepší své kariérní vyhlídky a jazykové dovednosti atd..

Mladí vedoucí si zvýší povědomí o depresi a závislostech a získají nástroje, jak podpořit své vrstevníky nebo vyhledat pomoc. Projekt jim pomůže při přechodu do dospělého života, k lepšímu zvládání emocí, navazování zdravých vztahů, zvýšení sebevědomí, mezikulturnímu dialogu apod.

Zapojené organizace se stanou průkopníky a referencemi v této oblasti, posílí kapacity svých zaměstnanců, posílí aliance a sítě, zvýší účast EU, navrhnou budoucí související projekty atd.

Díky šíření informací se dostaneme k širokému publiku na všech geografických úrovních.Očekáváme tedy, že výsledky projektu pomohou snížit depresivní procesy, diskriminaci a izolaci mezi mladými lidmi.

AKTIVITY
  • Třídenní účastnická návštěva České republiky

Na této aktivitě se budou podílet tyto osoby z jednotlivých organizací:

-Skupina 1 (1 koordinátor projektu a 1 koordinátor šíření informací, jejichž profily jsou uvedeny v části "Zúčastněné organizace").
-Skupina 2 (4 pracovníci s mládeží).

  • Třídenní účastnická návštěva ve Spojeném království

Na této aktivitě se budou podílet tyto osoby z jednotlivých organizací:

-Skupina 1 (koordinátor projektu a koordinátor šíření informací, jejichž profily jsou uvedeny v části "Zúčastněné organizace").
-Skupina 2 (4 pracovníci s mládeží).

  • 8denní kurz ve Španělsku: Vytváření zdravých a společných prostor pro prevenci depresí u mladistvých

The people from each organization that will participate in this activity are:
Group 1 (1 Project Coordinator and 1 Dissemination Coordinator).
Group 2 (4 youth workers).
Group 3 (4 youth leaders).

Každý subjekt bude hrát roli hostitelské organizace v následujících nadnárodních činnostech:

  • 1. nadnárodní setkání (zahájení): Permacultura Cantabria (Španělsko)

Uskuteční se v průběhu prosince 2020. Bude sloužit k oficiálnímu zahájení projektu, osobnímu setkání se zástupci jednotlivých subjektů a zahájení přípravné fáze. Cílem bude přezkoumat pracovní plán se zaměřením na rozdělení úkolů a termínů přidělených jednotlivým subjektům, aby bylo možné provést nezbytné úpravy.

Kromě toho se bude diskutovat o procesu výběru účastníků a organizace se budou moci seznámit se zařízeními, kde bude osmidenní kurz probíhat.

  • 2. nadnárodní setkání (závěrečné hodnocení): Petrklíč Help (Česká republika)

Na začátku července 2022 se uskuteční závěrečné setkání. Cílem tohoto setkání bude provést závěrečné hodnocení. Za tímto účelem budou přezkoumána následující témata: vývoj jednotlivých fází projektu, úroveň dosažených cílů a výsledků, problémy, na které se narazilo, a nalezená řešení, míra spokojenosti a učení dosažená účastníky (odrážející se v jejich individuálních hodnoceních) atd.

Nakonec provedeme identifikaci konkrétních možností spolupráce do budoucna. Toto setkání se uskuteční dva měsíce před koncem projektu. To nám pomůže zajistit jeho řádné ukončení.